POLITYKA PRYWATNOŚCI I
POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej https://e-workrecrut.pl/ oznacza akceptację
poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym.
Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o dane Użytkowników, jak je przetwarzam,
komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 1
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2
§2 DEFINICJE 5
§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA 6
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA? 6
CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH
NIEPODANIA? 6
W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE
STRONY? 7
REKRUTACJA 11
W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE? 13
JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA? 14
CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ? 16
CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH? 16
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA? 18
LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON 19
DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK 20
DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – INSTAGRAM 21
DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN 25
DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – YOU TUBE 27
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 28
KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH? 29
CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH? 31
CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA? 31
§4 FORMULARZE 32
§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 38
§6 TECHNOLOGIE 39
§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES 40
§8 ZGODA NA COOKIES 49
§9 LOGI SERWERA 49

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych
technologii pojawiających się na stronie internetowej https://e-workrecrut.pl/
Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Jakub
Prokop zamieszkały pod adresem Pilawa 08-440 Aleja Wyzwolenia 38B numer telefonu:.
513 843 249, e-mail: eworkrekrutacja@gmail.com
Dbam o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony. Cieszę
się, że odwiedziłeś moją Stronę.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i
Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres
e-mail: eworkrekrutacja@gmail.com
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a
każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie
obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi
przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki
prywatności.
§2 DEFINICJE
Administrator – Jakub Prokop zamieszkały pod adresem Pilawa 08-440 Aleja Wyzwolenia
38B numer telefonu:. 513 843 249, e-mail: eworkrekrutacja@gmail.com
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://e-workrecrut.pl/ .
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych
osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki
newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez
Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za
pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i
innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie
uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie
treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na
temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.).
Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKA?
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Jakub Prokop zamieszkały pod
adresem Pilawa 08-440 Aleja Wyzwolenia 38B numer telefonu:. 513 843 249, e-mail:
eworkrekrutacja@gmail.com

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST
KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady
zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem
możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych
działań.
Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych,
których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego
Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na
zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo
to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH
PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE
W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?
Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w
następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np.
reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie
internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach
Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
umowy);
7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu
bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już
klientem Administratora;
8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
10. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO (zgoda);
11. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych
platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
12. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora),
13. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez
Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
14. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z
zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora),
15. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach
marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (zgoda),
16. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do
indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
17. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych
produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
18. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
19. w celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
20. w celu prowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa),
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych,
których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego
Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6
ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na
zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo
to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?
Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w
pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.
Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np.
adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
(dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań
użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach
lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są
jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi
hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi
poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej
polityki.
Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na
Stronie, o czym jest mowa w dalszej części polityki prywatności.
Usługi społeczeństwa informacyjnego
Administrator nie zbiera danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby
samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług
społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyskać w tym celu
zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica).
W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony i
serwisu https://e-workrecrut.pl/ .
Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy użytkownik
spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca
władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę
lub ją zaaprobowała.

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?
Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
🡺 prawo dostępu do treści jego danych,
🡺 prawo do przenoszenia danych,
🡺 prawo poprawiania danych,
🡺 prawo sprostowania danych,
🡺 prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
🡺 prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub
bez podstawy prawnej,
🡺 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora,
🡺 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych),
jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
🡺 prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane
przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w
odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy
się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać
na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu
poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłam do treści RODO.
Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres
e-mail: eworkrekrutacja@gmail.com lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności
przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres
swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia
wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego
terminu zgodnie z RODO.

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym
czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej
Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie
zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane
w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy
kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na
Administratora.
Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio
uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW
TRZECICH?
Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw
trzecich.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług
np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) dalej jako Meta lub
Facebook, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich
serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności
przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu
do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują
najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską
(tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców
tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
Google Ireland Limited : https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Meta Platforms Ireland Limited .: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Meta dostarczane są głównie przez podmioty
znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką
prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony
danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?
Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji
poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
a) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych
przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub
wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w
odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków
wynikających z mających zastosowanie przepisów,
d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po
wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub
okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych,
wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
g) przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w
celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i
dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów,
podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi
wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego
subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.
Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w
którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Mato na celu usprawnienie procesu
przetwarzania i zarządzania danymi.
Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych
czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania Administratora.

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON
Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one
otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie
odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością,
zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza
informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności
przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim
zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby
upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy
powierzenia danych.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych
osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich
danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz
aktualizować oprogramowanie.

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?
Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym
powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy
pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy
umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków
ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w
szczególności przez RODO.
Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in.
następującym podmiotom:
1. GetResponse S.A. – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu
mailingowego
2. PROSERWER Michał Kalenik – w celu przechowywania danych osobowych na
serwerze,
3. GetResponse S.A. – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,
4. PayU S.A. oraz PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. – w celu obsługi systemu
płatności i transakcji elektronicznych,
5. PROSERWER Michał Kalenik – celu obsługi domeny i serwera pocztowego,
6. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi
technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz
Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej,
copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
Dane osobowe mogą być także udostępniane innym odbiorcom m.in. urzędom np.
urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych
z rozliczeniami i księgowością.
Podmioty, które przetwarzają dane osobowe, tak jak Administrator, zapewniają
zachowanie standardów europejskich w zakresie ochrony danych osobowych, w tym
standardy wyznaczane przez akty prawne i decyzje Komisji Europejskiej i stosują
mechanizmy zgodności także przy przekazywanie danych poza EOG m.in. w postaci
standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską decyzja
2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między
administratorami, a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=PL.

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem
danych osobowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane
uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od
Administratora tych danych.

CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?
Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w
rozumieniu RODO.
W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być
profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator
kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć
jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki
zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w
lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte
informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez
Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek,
zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.
Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono
negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj:

O reklamie behawioralnej


§4 FORMULARZE
Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:
1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu
swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w
celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi
potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy
mailingowej w celu wysyłania newslettera.
Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką
prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie
przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np.
telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług
Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z
art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym
m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach,
promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób
trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co
spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w
niniejszej polityce prywatności.
Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu
wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane
w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat/ 1 roku, w celu wykazania faktu
udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań
Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych
związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez
Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi
newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W
takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki
newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej
wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w
formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny,
wybrany w tym celu sposób.
System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką
aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego
e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania
się, itp.).
2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i
kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,
adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez
Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z
Użytkownikiem.
Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić
dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże,
maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń
wynikające z przepisów prawa.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA
AUTORSKIE
1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych
(np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli
Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z
osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane
kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści
zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich
określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.).
Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez
jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie
treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może
rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się
stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub
niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na
stronie w sposób niezgodny z prawem.
5. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że
wskazano inaczej.

§6 TECHNOLOGIE
W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
a) Urządzenia z dostępem do sieci Internet
b) Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
c) Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
d) Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf.,
video, mp3, mp4.
§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw.
technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie
strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które
przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie,
wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.
4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej)
oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja
strona).
5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do
indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją
użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób
użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę
ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
a) Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności
Użytkownika na stronie sklepu internetowego,
– w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z
niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora.
b) Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,
Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych
stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z
serwisu You Tube czy Vimeo oraz nagrania dźwiękowe w portalu SoundCloud.
Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści
jakich dokonał Użytkownik.
Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz
tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj
danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i
zablokować wyświetlanie Ci określonych treści z określonych portali.
Odtwarzając nagrania dostępne w portalu SoundCloud, korzystasz z usług
świadczonych przez SoundCloud, który jest samodzielnym podmiotem świadczącym
na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Szczegóły w zakresie
przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatności
tego portalu: https://soundcloud.com/pages/privacy i polityka cookies :
https://soundcloud.com/pages/cookies, a także regulamin :
https://soundcloud.com/terms-of-use.
You Tube
Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google Ireland Limited i pozwala na
odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może
zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i
przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli jest zalogowany.
Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, Użytkownik korzysta z
usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google Ireland Limited. Szczegóły w
zakresie przetwarzania danych osobowych przez You Tube zawiera Polityka
prywatności i regulamin tego portalu: https://policies.google.com/privacy i
https://www.youtube.com/t/terms.
c) Linki afiliacyjne i programy partnerskie
Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych
produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści
znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w
link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz
na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu
produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na
wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.
Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów
trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu
na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym
wypadku Google Ireland Iimited . Ustawienia i personalizację reklam możesz
zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres:
https://adssettings.google.com/authenticated.
7. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z
dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i
ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są
po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz
stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia
rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich,
ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§8 ZGODA NA COOKIES
Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne,
możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony.
Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić –
opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub
usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się
niezbędne informacje.

§9 LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu
poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji
Użytkownika.
Data publikacji Polityki Prywatności: 08.06.2022
Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2022

© Copyright by Ekspert Afiliacji 2022 | https://ekspertafiliacji.pl/
Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione.